top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU PRO GAUDIA

 

Milí přátelé PRO Gaudia,

 

abyste si mohli naplno užít náš web www.progaudia.cz (dále jen “web”), přinášíme Vám přehled základních zásad, v souladu s nimiž zpracováváme Vaše osobní údaje a které návštěvou našeho webu berete na vědomí v následujícím znění.

 

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen ,,GDPR")

Správce osobních údajů PRO Gaudia, z.ú.

Společnost PRO Gaudia, z.ú. se sídlem Jeseniova 47, 130 00 Praha 3, IČ: 26641135 zastoupená MUDr. Olgou Kunertovou (dále jen ,,správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 1. Údaje zpracovávané o klientech a pacientech:

  • adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů ve zdravotnické dokumentaci v elektronické a papírové formě (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, pojišťovna, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
    

 2. Údaje zpracovávané o zaměstnancích firmy:

  • adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

  • popisné údaje (např. bankovní spojení)

  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
    

 3. Údaje zpracovávané o dodavatelích služeb:

  • adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

  • popisné údaje (např. bankovní spojení, fakturační údaje)

  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 

Kategorie subjektů údajů

 • zákazník správce (klienti a pacienti)

 • zaměstnanec správce

 • externí zaměstnanec

 • dodavatel služby

 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

 • uchazeč o zaměstnání
   

Kategorie příjemců osobních údajů

 • pověření zaměstnanci, správce

 • zdravotníci v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
   

Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 • jednání o smluvním vztahu

 • plnění smlouvy

 • ochrana práv správce

 • archivnictví vedené na základě zákona o výběrovém řízení na volná pracovní místa

 • plnění zákonných povinností ze strany správce

 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
   

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, a to v ulici Jeseniova 47, Praha 3 Žižkov; v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze; v ulici Pekařská 7 v Brně a v Nemocnici Znojmo jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Osobní údaje se zpracovávají v listinné a elektronické podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 

Doba zpracování osobních údajů
 

V souladu se lhůtami uvedenými ve smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou plynoucích z příslušných právních předpisů.


Poučení
 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
 

Práva subjektů údajů
 

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,

 • kategorii dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
   

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 

 • Požádat správce o vysvětlení.

 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav

 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

bottom of page