ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU PRO GAUDIA

 

Milí přátelé PRO Gaudia,

 

abyste si mohli naplno užít náš web www.progaudia.cz (dále jen “web”), přinášíme Vám přehled základních zásad, v souladu s nimiž zpracováváme Vaše osobní údaje a které návštěvou našeho webu berete na vědomí v následujícím znění.

 

I.

Úvodní informace

 

 

1. PRO Gaudia, z.ú., IČ: 26641135, se sídlem:Jeseniova 1164/47, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha je v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) správcem osobních údajů (dále jen “PRO Gaudia”).

 

 

2. Jakožto správce osobních údajů můžete PRO Gaudia kontaktovat takto:

 

 

písemně na adrese: PRO Gaudia, z.ú., Jeseniova 1164/47, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha 6

nebo

elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@progaudia.cz

 

 

3. PRO Gaudia jako správce zpracovává Vaše údaje, které jste mu poskytli nebo které získal při Vaší návštěvě webu.

 

 

4. Tyto zásady zpracování osobních údajů v PRO Gaudia stanoví typy osobních údajů, které PRO Gaudia shromažďuje, vysvětlují, jak a proč Vaše údaje PRO Gaudia shromažďuje a používá, vysvětlují, s kým je sdílí a také, jaká práva a možnosti v oblasti ochrany osobních údajů máte.

 

 

II.

Osobní údaje, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Osobními údaji, které PRO Gaudia zpracovává, se rozumí:

 

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu za účelem přihlášení k odběru newsletteru – e-mailová adresa,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu při uzavření darovací smlouvy prostřednictvím projektu darujme.cz – jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (je-li vyplněno), adresa bydliště, datum narození, výše a frekvence daru, způsob platby daru,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu, který se rozhodl kontaktovat PRO Gaudia prostřednictvím kontaktního formuláře na webu – jméno a příjmení, e-mailová adresa.

 

2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 

v souladu s nařízením GDPR plnění darovací smlouvy uzavírané mezi Vámi a PRO Gaudia a tedy naplnění smluvního vztahu (vč. vystavení potvrzení o daru pro daňové účely, zpracování daru v rámci účetní a daňové agendy, zaslání informací o využití daru, zaslání poděkování za dar),

 

v souladu s nařízením GDPR oprávněný zájem PRO Gaudia na vyřízení vzkazů obdržených prostřednictvím kontaktního formuláře a na poskytování služeb souvisejících s návštěvou webu, vytváření statistik pro marketingové účely a zpracování informací týkajících se návštěvnosti webu pro interní a marketingové potřeby PRO Gaudia, to vše ve snaze porozumět chování návštěvníků našeho webu a jejich potřebám a představit jim v co nejširší míře projekty PRO Gaudia.

 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (kupř. přihlášení se k odběru newsletteru, kontaktování PRO Gaudia prostřednictvím kontaktního formuláře za účelem připojení se k týmu PRO Gaudia); tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany PRO Gaudia je:

 

naplnění smluvního vztahu na základě darovací smlouvy a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu; při uzavření darovací smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné k řádnému splnění smlouvy – bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany PRO Gaudia ji splnit.

vedení evidence dárců, a to i pro účetní a daňové účely,

vedení evidence odběratelů newsletteru a správa databáze,

vedení evidence zájemců o připojení se k týmu PRO Gaudia a správa databáze,

vedení evidence osob kontaktujících PRO Gaudia prostřednictvím kontaktního formuláře a vyřízení jejich vzkazů,

zvýšení bezpečnosti webu, zlepšení kvality služeb a projektů PRO Gaudia

výkon marketingových aktivit ze strany PRO Gaudia (např. zobrazování reklam, remarketing, provádění analýz, zasílání obchodních sdělení, newsletteru či dalších aktivit),

 

 

 

4. PRO Gaudia používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Ukládání některých souborů cookies nejprve musíte odsouhlasit a teprve poté je můžeme začít používat. Odsouhlasením používání cookies na webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie, jejímž cílem je zlepšit Váš zážitek z návštěvy webu, jelikož soubory cookies PRO Gaudia pomáhají zlepšovat práci webových stránek a pochopit způsob jejich používání. V nastavení svého prohlížeče můžete přijmout či odmítnout nové soubory cookies či vymazat stávající soubory cookies či si nastavit oznámení nového umístění cookies na Váš počítač. Je však třeba vzít v úvahu, že pokud zvolíte zablokování některých nebo všech souborů cookies, může se stát, že nebudete moci plně využívat webové stránky PRO Gaudia. PRO Gaudia využívá dvě kategorie cookies, a to funkční a marketingové. Funkční cookies jsou nutné pro základní funkce stránky a ulehčují Vám pohyb na webu. Používání funkčních cookies nám umožňuje oprávněný zájem, avšak o jejich užití jste vždy informováni. Marketingové cookies využívané pro personalizaci je třeba vždy odsouhlasit.

 

 

III.

Doba uchovávání osobních údajů

 

1. PRO Gaudia jakožto správce uchovává osobní údaje:

 

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a PRO Gaudia a k uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu,

 

do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů PRO Gaudia Vaše osobní údaje vymaže.

 

 

IV.

Příjemci osobních údajů – subdodavatelé správce

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, s nimiž PRO Gaudia osobní údaje sdílí za účelem splnění smluvního vztahu a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. S těmito osobami však PRO Gaudia sdílí jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k poskytování jejich služeb ve prospěch PRO Gaudia. Příjemci osobních údajů, tj. subdodavateli správce jsou:

 

osoby podílející se procesu zpracování darovací smlouvy (kupř. účetní a daňový poradce, poskytovatel platebních a bankovních služeb, portál darujme.cz aj.),

osoby zajišťující provoz webu a poskytující další služby s tím spojené,

osoby zajišťující marketingové služby.

 

 

2. PRO Gaudia upozorňuje, že v souvislosti s marketingovou činností může předávat údaje do třetí země (tj. do země mimo EU) – např. službě Ecomail. Příjemce osobních údajů ve třetích zemích je poskytovatelem mailingových/cloudových služeb.

 

 

V.

Vaše práva

 

1. V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR máte tato práva:

 

právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR – pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o Vás PRO Gaudia má, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

 

právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás má PRO Gaudia k dispozici, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu za účelem jejich opravy,

 

právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR – používání Vašich osobních údajů můžete omezit např. pokud napadnete přesnost osobních údajů, které má PRO Gaudia, pokud podáte úspěšnou obecnou námitku nebo pokud byly osobní údaje použity nezákonně, ale nemáte zájem na jejich úplném smazání,

 

právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR – je možné uplatnit v případě, že již Vaše osobní údaje není nutné uchovávat, úspěšně jste podali obecnou námitku, odvolali jste svůj souhlas s používáním osobních údajů (a PRO Gaudia nemá další důvod je používat) aj.

 

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR – máte právo vznést tzv. obecnou námitku, po jejímž podání PRO Gaudia zváží, zda převažuje Váš zájem nad zájmem PRO Gaudia a pokud převáží Váš zájem, pak PRO Gaudia na Vaši žádost osobní údaje vymaže nebo omezí jejich použití; dále máte právo vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu, kdy v takovém případě PRO Gaudia přestane Vaše osobní údaje k těmto účelům používat.

 

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR – právo umožňující přenést údaje mezi různými organizacemi na Vaši žádost,

 

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 

2. Současně, ač PRO Gaudia vždy dává přednost smírnému vyřízení Vašich připomínek a případných stížností, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo týkající se ochrany osobních údajů.

 

VI.

Zabezpečení osobních údajů

 

1. PRO Gaudia prohlašuje, že přijalo veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků.

 

2. PRO Gaudia přijalo technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Datová úložiště správce jsou zabezpečena hesly a antivirovými programy. Komunikace mezi Vámi a PRO Gaudia v prostředí webu probíhá šifrovaně, což chrání Vaše osobní údaje. Úložiště osobních údajů v listinné podobě jsou uzamčena, přičemž přístup k takto uloženým osobním údajům mají pouze k tomu pověření pracovníci správce vykonávající pro něj činnost na základě pracovněprávního vztahu.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Návštěvou webu PRO Gaudia berete na vědomí tato pravidla pro zpracování osobních údajů v PRO Gaudia a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, které v plném rozsahu přijímáte.

 

2. PRO Gaudia si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

 

3. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů v PRO Gaudia bude vždy uvedena na webu.

 

4. Tato pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.